منو اصلی بیمارستان
 

عملکرد HIS


عملکرد سال 96:

 در زمینه توسعه  HIS:
  1. ایجاد بستر انتقال اطلاعات به صورت ستادی ازHIS  بیمارستانها به سامانه HSE
  2. ایجاد گزارشات  مدیریتی دارو و لوازم مصرفی بیمارستانها  
  3. ایجاد بانک اطلاعات واحد برای دارو و لوازم مصرفی
  4. ایجاد گزارشات مدیریتی سامانه سجاد به منظور یکسان سازی داده های سامانه های HIS  و سجاد
  5. اجرای سیستم pacs و لینک با سیستم His