دکتر عباسعلی رضازاده جودی


سمت سازمانی:رئیس بیمارستان

  • http://ikhhospital.sarabums.ac.ir/PChart/15/1/