منو اصلی بیمارستان
 

رئیس بیمارستاندکتر رضا زاده جودی

معاون درمان دانشکده علوم پزشکی سراب

رئیس بیمارستان امام خمینی سراب

آدرس پست الکترونیک:

شماره تماس: