منو اصلی بیمارستان
 

برنامه پزشکان درمانگاه تخصصی

برنامه کاری شیفت صبح پزشکان متخصص درمانگاه تخصص بیمارستان امام سراب
ایام داخلی زنان جراح عمومی اطفال نورولوژی چشم ارتوپدی گوش.حلق.بینی ارولوژی قلب پوست گفتاردرمانی روانشناس بالینی تغذیه    
شنبه دکترحسینی
دکترباقرزاده
دکترصمدیان دکترپیروز دکترجلیلی راد
دکترمعیری
دکترصادقپور
دکترتفرشیان
  دکترطلوعی   دکترآبیار دکترنوراله زاده   خانم امینیان اقای دادخواه      
یک شنبه دکترحسینی
دکترباقرزاده
دکترحاج محمدی
دکترصمدیان دکنرپیروز دکترجلیلی راد
دکتر معیری
دکترصادقپور
دکترتقرشیان
  دکترطلوعی دکترجودی دکترآبیار دکترنوراله زاده   خانم امینیان   خانم فرزین    
دوشنبه دکترحسینی
دکترباقرزاده
دکترولائی دکترپیروز دکترجلیلی راد
دکترمعیری
دکترصادقپور
دکترتفرشیان
دکتربیرامی دکترنقی لو   دکترآبیار دکترنوراله زاده   خانم امینیان اقای دادخواه پ    
سه شنبه دکترحسینی
دکترباقرزاده
دکتتراسلام نژاد دکترپیروز دکترجلیلی راد
دکترمعیری
دکترصادقپور
دکترتفرشیان
دکتربیرامی دکترنقی لو   دکترآبیار دکترنوراله زاده   خانم امینیان   خانم فرزین    
چهارشنبه دکتر حسینی
دکترباقرزاده
دکتراسلام نژاد دکترپیروز دکترجلیلی راد
دکترمعیری
دکترصادقپور
دکترتفرشیان
دکتربیرامی دکترنقی لو دکترجودی دکترآبیار دکترنوراله زاده
دکترقربان پور
  خانم امینیان اقای دادخواه      
پنج شنبه دکترحسینی
دکترباقرزاده
دکتراسلام نژاد دکترپیروز دکترجلیلی
راد
دکترمعیری
دکترصاقپور         دکترنوراله زاده
دکترقربانپور
  خانم امینیان   خانم فرزین