منو اصلی بیمارستان
 

مدیر بیمارستان

رضا سلامی


مدیر مرکز آموزشی، پژوهشی و درمانی امام خمینی(ره) سراب          سابقه 30 سالدبیر هیئت رئیسه دانشکده علوم پزشکی سراب


کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی

کارشناس ارشد مدیریت دولتی

دانشجوی دکترای مدیریت برنامه ریزی فرهنگی


مدرس دانشگاه 


شماره تماس
041-43234000