منو اصلی بیمارستان
 

مسئول واحد مديريت اطلاعات سلامت

 نام و نام خانوادگی : عافیت انواری

خلاصه ای از فعالیتها :
- نوشتن برنامه ماهیانه واحد
- پاسخگویی به ارباب رجوع
-کنترل پرونده ها قبل از بایگانی و انجام ویرایشهای مورد نیاز
- یکسان سازی پرونده های تکراری
- فعالیت در زمینه امحا اسنادی که مشمول قانون شده اند
-رابط بین ثبت احوال و اتاق زایمان و انجام فعالیتهای مربوطه
- مسوول امار
- دبیرکمیته واحد مدیریت اطلاعات سلامت
- همکاری با واحد HIS
- نظارت بر واحد صندوق بیمارستان
- براورد و چاپ اوراق مورد استفاده در بیمارستان و تحویل به بخشها در زمان نیاز
- برآورد و چاپ پوشه های مورد نیاز

شماره تماس :   04143229370         داخلی :    294