منو اصلی بیمارستان
 

اطفال

اطفال

    بخش: کودکان ونوزادان
موقعیت بخش:            طبقه دوم سمت راست بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                 آقای دکتر رحیم لعلی سرابی-متخصص کودکان
سرپرستار بخش:            ملیحه پورآزاد-کارشناس پرستاری
 
تعدادتخت:                    25 تخت
موارد بستری در بخش:بیماران پنومونی-گاستروانتریت-دیابتی-تشنجی-تب وتشنج-کیس های جراحی عمومی کودکان مثل آپاندیسیت،هرنی،تانسیلیت -نوزادان (گرانتینگ-پره ترم-ایکتر) و...
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
-فتوتراپی
-رسیدگی به بیکاران پره ترم
-LP
-مدیریت دارویی و درمانی بیماران
 
اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی
 
پزشکان بخش:دکتر رحیم لعلی سرابی-دکتر امین جلیلی راد-دکتر مهدی اقبالی

شماره تماس : 04143226228               داخلی: 228