منو اصلی بیمارستان
 

مراقبت های ویژه CCU

مراقبت های ویژه CCU


        بخش:    CCU     
 
موقعیت بخش:             طبقه اول  قسمت شمال -بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                دکتر لیلی فریدی-متخصص قلب وعروق
سرپرستار بخش:           پروانه حنیفه پور-کارشناس پرستاری
 
تعدادتخت:                    16تخت
موارد بستری در بخش:  بیماران ادم ریه- MI(سکته قلبی)-انواع آنژین-مسمومیت با وارفارین-آریتمی ها -کریز فشار خون -ACS-CHF-HFوسایر بیماریهای قلبی
 
مشخصه های بارز بخش:
    -جنرال بودن بخش می باشد.
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
    -اکوکاردیوگرافی
    -تست ورزش
    - هولتر فشار
    - هولتر ECG
    -پیس میکر موقت
    -درمان بیماران بستری
 
اهداف:
    -درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
    -افزایش رضایتمندی بیماران
    -کاهش مرگ ومیر
    -کاهش عفونتهای بیمارستانی

شرح وظایف:

1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2. رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی ، اداری و اخلاقی و نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی 0 رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و .... )
3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار ( ISBAR )و تعیین وظایف کار پرسنل تحت نظارت و اجرای صحیح case method
4. نظارت و هماهنگی در نقل و انتقالات بین بخشی و اعزام و ارجاع بیماران
5. آموزش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود و همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری
6. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
7. ثبت و گزارش کلیه امور واحد های مربوط به مسئولین ذیربط ( حوادث و وقایع غیر مترقبه ، کمبود ها ، نقایص و نیازها و ..... )
8. ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار شغلی و اخلاقی و ثبت نقاط قوت و ضعف پرسنل و برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر کارکنان
9. بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله HIS  و  نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
10. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان  
11. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری ( کارکنان ، مددجویان ، محیط و .... ) و تشکیل جلسات گروهی در جهت رفع مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان و ..... ) 
12. نظارت و مشارکت در کدهای احیاء بیمارستانی ( کد 99 ، کد 247 ، کد 724 ، کد مامایی )

 
پزشکان بخش:
    -دکتر لیلی فریدی- متخصص قلب وعروق
    -دکتر مریم نوراله زاده
- متخصص قلب وعروق
 
 شماره تماس بخش: 04143236006       داخلی:275