منو اصلی بیمارستان
 

اتاق زایمان

اتاق زایمان


 LDR بخش
موقعیت بخش LDR:        در طبقه اول انتهای سالن و دست چپ در مجاورت اتاق عمل
رئیس بخش:                    خانم دکتر اسلام نژاد – متخصص زنان و زایمان
مسئول بخش:                 ژاله عطایی – کارشناس مامایی

تعداد تخت:                     5 تخت LDR و در درمانگاه داخل بخش  1 تخت ژنیکولوژی و 1 تخت بیمار
خدمات ارائه شونده در بخش:
 - پذیرش مادران باردار زایمانی در بلوک زایمان
 - آموزش به مادر باردار در خصوص مراقبت از خود و نوزاد
 - مدیریت مراقبتهای لازم از مادران پر خطر و نوزاد پر خطر
 - اقدامات برنامه ریزی شده در راستای ترویج زایمان طبیعی ایمن
 - اجرای دستورالعمل بیمارستان دوستدار مادر
 - پذیرش مادر باردار با اندیسیون سزارین

اهداف:
 - پذیرش و انجام مراقبتهای لازم جهت مادر باردار و انجام زایمان طبیعی ایمن
 - کاهش مرگ و میر مادر و تحویل نوزاد سالم
 - کاهش آمار سزارین

شرح وظایف:
1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2. رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی ، اداری و اخلاقی و نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی 0 رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و .... )
3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار ( ISBAR )و تعیین وظایف کار پرسنل تحت نظارت و اجرای صحیح case method
4. نظارت و هماهنگی در نقل و انتقالات بین بخشی و اعزام و ارجاع بیماران
5. آموزش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود و همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری
6. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
7. ثبت و گزارش کلیه امور واحد های مربوط به مسئولین ذیربط ( حوادث و وقایع غیر مترقبه ، کمبود ها ، نقایص و نیازها و ..... )
8. ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار شغلی و اخلاقی و ثبت نقاط قوت و ضعف پرسنل و برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر کارکنان
9. بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله HIS  و  نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
10. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان  
11. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری ( کارکنان ، مددجویان ، محیط و .... ) و تشکیل جلسات گروهی در جهت رفع مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان و ..... ) 
12.نظارت و مشارکت در کدهای احیاء بیمارستانی ( کد 99 ، کد 247 ، کد 724 ، کد مامایی ) 
 


پزشکان بخش:
سه پزشک متخصص زنان فعلا مشغول به کار میباشند.
 
شماره تماس : 43222035      داخلی: 281