منو اصلی بیمارستان
 

جراحی زنان - مردان

جراحی زنان - مردان

بخش:جراحی زنان-مردان
موقعیت بخش:            طبقه اول سمت راست،جنب ccu -بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                 آقای دکتر یعقوبعلی جهان افروز-متخصص جراحی عمومی
سرپرستار بخش:            مهری جلوس اهری-کارشناس پرستاری

تعدادتخت:                   25 تخت
موارد بستری در بخش:  کله سیستیت-آپاندیسیت-هرنی-تانسیلیت-هیدروسل-واریکوسل

خدمات ارائه شونده در بخش:
-مدیریت دارویی و درمانی بیماران قبل و بعد از عمل جراحی
-آموزش مراقبتهای مورد نیاز دربخش و منزل

اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی


شرح وظایف:
1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2. رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی ، اداری و اخلاقی و نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی 0 رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و .... )
3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار ( ISBAR )و تعیین وظایف کار پرسنل تحت نظارت و اجرای صحیح case method
4. نظارت و هماهنگی در نقل و انتقالات بین بخشی و اعزام و ارجاع بیماران
5. آموزش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود و همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری
6. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
7. ثبت و گزارش کلیه امور واحد های مربوط به مسئولین ذیربط ( حوادث و وقایع غیر مترقبه ، کمبود ها ، نقایص و نیازها و ..... )
8. ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار شغلی و اخلاقی و ثبت نقاط قوت و ضعف پرسنل و برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر کارکنان
9. بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله HIS  و  نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
10. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان  
11. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری ( کارکنان ، مددجویان ، محیط و .... ) و تشکیل جلسات گروهی در جهت رفع مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان و ..... ) 
12.نظارت و مشارکت در کدهای احیاء بیمارستانی ( کد 99 ، کد 247 ، کد 724 ، کد مامایی ) پزشکان بخش:
دکتر یعقوبعلی جهان افروز-متخصص جراحی عمومی
دکتر سولماز هاشمی- متخصص جراحی عمومی
دکتر شهرام نبوی-متخصص اورولوژی
دکتر عباسعلی رضازاده جودی-متخصص گوش حلق بینی
دکتر علی نقی لو-متخصص ارتوپدی
دکتر علی  فتوحی ملکی-متخصص ارتوپدی
دکتر ناصر ابراهیم پور طلوعی-متخصص ارتوپدی
 
شماره تماس : 43234310        داخلی:283