منو اصلی بیمارستان
 

کارشناس کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی:        رقیه فخری
مدرک تحصیلی:             کارشناس پرستاری
سمت:                          کارشناس کنترل عفونت

شماره تماس:  04143233027           داخلی : 206