منو اصلی بیمارستان
 

کارشناس کنترل عفونت

نام و نام خانوادگی:        رقیه فخری
مدرک تحصیلی:             کارشناس پرستاری
سمت:                          کارشناس کنترل عفونت

شماره تماس:  04143233027           داخلی : 206


1. شناخت منابع عفونت های بیمارستانی از طریق بررسی و انجام پژوهش
2. تنظیم برنامه واکسیناسون برای کارکنان بیمارستان طبق برنامه کشوری
3. ارزیابی وسایل و تجهیزات لازم برای کنترل عفونت های خطرناک و ارائه راهکار مناسب به کمیته کنترل عفونت
4. بازدید از بخش های مختلف بیمارستانی طبق تقویم برای کشف موارد عفونت بیمارستانی جدید و پیگیری موارد گذشته از طریق نتایج آزمایش ها و علائم بالینی و ثبت موارد جدید در نرم افزار و ارائه گزارش های لازم به کمیته مزبور
5. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود
6. نظارت بر رعایت بهداشت دستها طبق پروتکل مصوب وزارت بهداشت ، اندازه گیری میزان رعایت بداشت دست توسط کارکنان و پزشکان
7. مدیریت مواجهه کارکنان با عوامل خطرناک شغلی ( کنترل آنتی بادی پرسنل پس از انجام واکسیناسیون ، اجرای فرایند ابلاغ شده توسط وزارت بهداشت و تکمیل فرم های مربوطه )
8. کنترل پوشش های محافظتی کادر خدمات و کادر درمان اعم از پرستاری و پیراپزشکی
9. همکاری در کنترل نتایج کشت ها و بررسی میزان مقاومت به آنتی بیوتیک
10. نظارت بر تفکیک پسماندهای پزشکی ( عفونی ، شیمیایی ، خون و مایعات بدن ، اشیاء نوک تیز و ...... ) در سطح بخش و خروج ایمن پسماند از بخش و بیمارستان

11. نظارت و کمک در ایزولاسیون بیماران عفونی با توجه به خط مشی های کمیته کنترل عفونت و امکانات موجود