منو اصلی بیمارستان
 

داخلی زنان

داخلی زنان


بخش:داخلی زنان  
موقعیت بخش:          طبقه سوم سمت راست - بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:               خانم دکتر جمیله حاجی محمدی-متخصص داخلی
سرپرستار بخش:           نسرین نونی-کارشناس پرستاری
 
تعدادتخت:                   25 تخت
 
موارد بستری در بخش:  بیماران پنومونی-گاستروانتریت-دیابتی-تشنجی-بیماران copd-آسم-نارسایی کلیهDVT-
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
-مدیریت دارویی و درمانی بیماران
-ترانسفوزیون های فرآورده های خونی
-آموزش مراقبتهای مورد نیاز دربخش و منزل
 
اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی
 
پزشکان بخش:
دکتر بابک باقرزاده نوبری-متخصص داخلی
دکتر میرمهدی حسینی-متخصص داخلی
دکتر نیما جدیدیان-متخصص داخلی
دکتر جمیله حاجی محمدی-متخصص داخلی
دکتر جلیل امیری فر-متخصص داخلی
دکتر حسین نجفیان-متخصص عفونی
 
شماره تماس: 43225312        داخلی: 239