منو اصلی بیمارستان
 

داخلی زنان

داخلی زنان


بخش:داخلی زنان  
موقعیت بخش:          طبقه سوم سمت راست - بیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:               خانم دکتر جمیله حاجی محمدی-متخصص داخلی
سرپرستار بخش:           نسرین نونی-کارشناس پرستاری
 
تعدادتخت:                   25 تخت
 
موارد بستری در بخش:  بیماران پنومونی-گاستروانتریت-دیابتی-تشنجی-بیماران copd-آسم-نارسایی کلیهDVT-
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
-مدیریت دارویی و درمانی بیماران
-ترانسفوزیون های فرآورده های خونی
-آموزش مراقبتهای مورد نیاز دربخش و منزل
 
اهداف:
-درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
-افزایش رضایتمندی بیماران
-کاهش مرگ ومیر
-کاهش عفونتهای بیمارستانی

شرح وظایف:
1. بررسی وضعیت موجود در واحد تحت نظارت به منظور تعیین مشکلات مرتبط با ارائه خدمات و کیفیت مراقبت
2. رعایت قوانین و دستورالعمل های علمی ، اداری و اخلاقی و نظارت و کنترل مستمر بر رفتار شغلی کادر پرستاری تحت سرپرستی 0 رعایت مقررات اداری ، رعایت ضوابط کاری و اخلاقی و .... )
3. برنامه ریزی جهت ثبت و ارائه گزارش کامل از وضعیت هر بیمار در هر شیفت بر بالین بیمار ( ISBAR )و تعیین وظایف کار پرسنل تحت نظارت و اجرای صحیح case method
4. نظارت و هماهنگی در نقل و انتقالات بین بخشی و اعزام و ارجاع بیماران
5. آموزش و نظارت بر نحوه ارائه خدمات پرستاری نیروهای جدیدالورود و همکاری و مشارکت در ارزشیابی برنامه های آموزشی و کیفیت ارائه خدمات پرستاری
6. محاسبه تعداد نیروی انسانی مورد نیاز و ارایه درخواست به مدیر پرستاری
7. ثبت و گزارش کلیه امور واحد های مربوط به مسئولین ذیربط ( حوادث و وقایع غیر مترقبه ، کمبود ها ، نقایص و نیازها و ..... )
8. ارزشیابی مستمر کارکنان پرستاری و مامایی بر طبق عملکرد و رفتار شغلی و اخلاقی و ثبت نقاط قوت و ضعف پرسنل و برنامه ریزی جهت ارتقاء مستمر کارکنان

9. بکارگیری نرم افزارهای ابلاغی توسط وزارت متبوع از جمله HIS  و  نظارت بر حسن اجرای تعرفه های خدمات پرستاری
10. کنترل و نظارت مستمر بر چگونگی مصرف و نگهداری دستگاه ها و تجهیزات و مدیریت برخی از داروهای خاص از جمله داروهای مخدر در طول شیفت بر حسب خط مشی بیمارستان  
11. تشخیص نیازها و مشکلات موجود در واحد های مرتبط پرستاری ( کارکنان ، مددجویان ، محیط و .... ) و تشکیل جلسات گروهی در جهت رفع مشکلات واحد مربوطه ( کارکنان ، مددجویان و ..... ) 
12.نظارت و مشارکت در کدهای احیاء بیمارستانی ( کد 99 ، کد 247 ، کد 724 ، کد مامایی ) 


پزشکان بخش:
دکتر بابک باقرزاده نوبری-متخصص داخلی
دکتر میرمهدی حسینی-متخصص داخلی
دکتر نیما جدیدیان-متخصص داخلی
دکتر جمیله حاجی محمدی-متخصص داخلی
دکتر جلیل امیری فر-متخصص داخلی
دکتر حسین نجفیان-متخصص عفونی
 
شماره تماس: 43225312        داخلی: 239