منو اصلی بیمارستان
 

داروخانه بیمارستان

مسئولین فنی داروخانه :   1- خانم دکتر موسوی   2-خانم دکتر بالایی
شماره تماس   :                04143233710    داخلی 286

 
شرح وظایف :
- تهيه دارو طبق ليست تنظيم شده از جداول محاسبه ميزان مصرف از شركتهاي مختلف دارويي به شرط اطمينان از هزينه مناسب و كيفيت مرغوب داروها و استاندارد هاي لازم 
توزيع دارو بين بخشها طبق نياز و ليست هاي درخواستي و بعد از تاييد مسئولين مربوطه
-تامين نيازهاي ويژه اتاق عمل اعم از لوازم خاص بيماران ؛رسيدگي به امور بيمه اي
- تامين لوازم و تجهيزات آزمايشگاه
-رسيدگي و كنترل دارو از لحاظ تاريخ انقضا ؛دما و شرايط مناسب نگهداري در فواصل مختلف بررسي مي گردد.
 -بازديد از بخش ها و استوك آنها و رسيدگي به كسري و اضافي موجودي آنها
-در نهايت توسعه موجودي و پوشش نيازهاي جديد از طريق ارتباط با بخش ها و پيگيري هاي لازم