منو اصلی بیمارستان
 

رئیس اداره حسابداری

مسئول واحد:        خانم آقانسب
شماره تماس         041-43225110      : داخلی    208 :
مکان:    بیمارستان – طبقه دوم – واحد اداری

 واحد مالی عهده دار وظایف به شرح زیر می باشد :
1- تهیه و تدوین صورت های مالی موسسه از طریق نظارت مستمر بر عملیات امور مالی و محاسباتی و نگاهداری و تنظیم حساب ها
2- هماهنگی در اجرای قوانین و مقررات حاکم بر عملیات مالی موسسه و حفظ و حراست دفاتر مالی
3- تبادل اطلاعات مالی بیمارستان حسب مورد با دستگاههای نظارتی قانونی با هماهنگی مدیریت
4-  نگهداری و تحویل و تحول وجوه و سپرده ها و اوراق بهادار و پیگیری و نظارت مستمر بر وصول به موقع درآمدهای موسسه
5- شناسایی و نگهداری حساب مقداری و ریالی اموال و ماشین آلات و تجهیزات و دارایی های بیمارستان
6- اطلاع و کنترل کلیه تفویض ها و اختیارات جهت امضا ء های مجاز در مصرف منابع