منو اصلی بیمارستان
 

حسابداری درآمد

 

نام و نام خانوادگی  :       جواد آدمی
شماره تماس :     04143235955     داخلی     254

 

معرفی پرسنل واحد درآمد و بیمه گری   :       1- آقای بهروز ناصری 2- خانم پروینی 3- خانم یگانه 4- خانم نوعی 5-خانم اسلامی 

معرفی پرسنل واحد ترخیص   :                     1-  آقای شعبان حسن علیزاده  2- آقای علی بخشی

 

شرح وظایف واحد  درآمد
 

1. انجام امور مربوط به ترخیص بیماران ویا همان تسویه حساب به صورت روزانه در سيستم HIS
2. راهمنایی بیماران آزاد جهت بیمه نمودن و هماهنگی با ادارات بیمه
3.  جداسازی(تفکیک) بر حسب نوع عمل ، نوع بیمه، مرتب سازی اسناد جهت سازمان های بیمه گر.
4. چک کردن پرونده های ترخیصی از جمله رفع نواقص مهر و امضاء، ضمائم بیمه، اوراق و کدهای اتاق عمل، رادیولوژی، سونوگرافی، چک کردن مجدد محاسبات مالی پرونده و .....
5. پیگیری پرونده ها جهت امضاء پزشکان مرتبط با پرونده ها و پیوست مدارکی که مرتبط با بخشهای مختلف میباشد و در پرونده موجود نمیباشد و در نهایت الصاق به ضمائم مثبته بیمه.
6. ارسال اسناد رسيدگي شده به سازمان هاي بيمه گر.
7. رسيدگي لاشه هاي پرونده از لحاظ سيستمي و چك اوراق مالي پرونده.
8. تحويل پرونده بصورت سيستمي و دستي به واحد مدارك پزشكي.
9. پيگيري پرونده هاي بلاتكليف از لحاظ تسويه حساب و در نهايت تسويه حساب پرونده با ارجاع به واحد مددكاري
10. تكميل فرم هاي نماينده هزينه بيمه هاي سلامت و تأمين اجتماعي بصورت ماهانه.
11. تحويل اسناد كليه بيمه ها به صورت حضوري به سازمان هاي بيمه گر.
12. ثبت و پيگيري اطلاعات بيماراني كه داراي بيمه مي باشند جهت صدور فرم توسط كارشناسان بيمه.

 

شرح وظایف واحد  بیمه گری
 

 1-اخذ پرونده های بستری و سرپایی از واحد ترخیص و پذیرش

 

2-تفکیک پرونده ها بر اساس بستری و نوع بیمه

3-تهیه صورتحساب بیمه مربوط به هر پرونده تحویل آنها به کارشناس بیمه مستقر در بیمارستان جهت تائید

4-رفع اشکالات اعلام شده از سمت کارشناس بیمه

5-تهیه اسناد مربوط به پرونده های بستری و سرپایی و خدمات پاراکلینیکی ارائه شده

6-ارسال اسناد بیمه ای بیمارستان و بیمه های تکمیلی به سازمان های بیمه

7-تحویل نسخ ویزیت پزشکان از درمانگاه اورژانس

8-اخذ نسخه بیمه ای پاراکلینیکی (آزمایشگاه ، رادیولوژی، سونوگرافی، داروخانه)

9-لیست گیری و ارسال نسخه پزشکان به سازمان های بیمه گر

10-تحویل پرونده ها پس از انجام امورات بیمه های به واحد بایگانی

11-دریافت لیست کسورات از سازمانهای بیمه گر و اقدام جهت رفع مشکلات مربوطه

12-محاسبه کارانه پزشکان  بر اساس پرونده های اخذ شده از واحد ترخیص

13-دریافت نرخ جدید خدمات درمانی اعم از بستری و سرپایی و پاراکلینیکی و اعلام آن به واحدهای مربوط

14-اعلام درآمد بیمه به واحد درآمد

15-پاسخ گویی به ارباب رجوع در امور مربوط به اسناد پزشکی