منو اصلی بیمارستان
 

دبیرخانه

نام و نام خانوادگی :      آقای شهرام سلیمانی

شماره تماس :             31780226