منو اصلی بیمارستان
 

معرفی بیمارستان امام خمینی سراب

تاریخ تاسیس بیمارستان:       سال 1354
تاریخچه:


بیمارستان دولتی و جنرال به تاریخ 97-96:


آخرین درجه اعتباربخشی (1)
تعداد تخت مصوب (222)
تعداد تخت فعال (208)
تعداد کل بخش بالینی (12)
تعداد بخش بستری (8)  (بخش زنان و زایمان-بخش داخلی مردان-بخش داخلی زنان-بخش جنرال-بخش جراحی-بخش اطفال-بخش ICU-بخش CCU)
واحدهای پاراکلینیک فعال: آزمایشگاه-رادیولوژی-سونوگرافی-سی تی اسکن-اکو-تست ورزش-آندوسکوپی-اسپیرومتری
خدمات بازتوانی فعال: فیزیوتراپی-گفتار درمانی
درمانگاه های فعال: مغزو اعصاب-زنان و زایمان-اطفال-داخلی-جراحی عمومی-قلب-گوش حلق و بینی-چشم پزشکی-ارتوپدی

خدمات بیمارستان:
  1. خدمات تشخیصی: آزمایشگاه-رادیولوژی-سونوگرافی-سی تی اسکن-اکو-تست ورزش-آندوسکوپی-اسپیرومتری
  2. خدمات اورژانس
  3. خدمات بستری: بخش زنان و زایمان-بخش داخلی مردان-بخش داخلی زنان-بخش جنرال-بخش جراحی-بخش اطفال-بخش ICU-بخش CCU
  4. خدمات درمانگاهی: مغزو اعصاب-زنان و زایمان-اطفال-داخلی-جراحی عمومی-قلب-گوش حلق و بینی-چشم پزشکی-ارتوپدی