منو اصلی بیمارستان
 

رئیس امور اداری

نام و نام خانوادگی :           مهدی عارفی
شماره تماس :                   04143239727     داخلی :326

 
شرح وظایف:
*نظارت بر انعقاد و نحوه اجرای قراردادهای مربوط به شرکتها
*کسب خط مشی و دستورالعمل های لازم از مافوق
*اجرای صحیح مقررات و آیین نامه ها و دستورالعمل ها ومصوبات مربوط به امور اداری
*تهیه و تنظیم برنامه های مختلف به منظور هماهنگ نمودن فعالیتهای کارکنان تحت سرپرستی
*رسیدگی به پیشنهادات و تقاضاهای واصله به کلیه مسائل اداری
*نظارت مستمر بر نحوه اجرای قوانین ، مقررات، آیین نامه ها و بخشنامه های صادره از مراجع ذیصلاح
*انجام و نظارت کلی بر اقدامات پرسنلی از قبیل استخدام آزمایشی، انتصاب، ترفیع،  ارزشیابی کارکنان، مرخصیها و ... برابر آیین نامه های مربوط
*تنظیم ساعات کار کارکنان با نظر مقام مافوق مربوطه
*نظارت بر نحوه نگهداری اسناد و مدارک مربوط به واحد
*شرکت در کمیسیونهای مختلف و جلسات در صورت لزوم
*رسیدگی و امضاء مکاتبات اداری
*پیشنهاد انتصاب و انتقال کارکنان به مقام مافوق به منظور اتخاذ تصمیم و همچنین تصمیم گیری در خصوص مرخصیها، ماموریتها و سایر مسائل اداری
*تهیه گزارش فعالیتها، پیشرفتها، مشکلات و ارائه راه حلهای مناسب به سرپرست مربوطه
*نظارت بر حسن انجام امورات کارگزینی، دبیرخانه، ماشین نویسی، انبار، خدمات نقلیه و پیگیری مسائل مربوط به هر یک از واحدهای مربوطه وایجاد هماهنگی بین آنها
*شرکت فعال در دوره های کارآموزی، مهارتی و آموزشی در جهت ارتقاء معلومات و توانمندیهای شغلی وبه کار گیری نتایج آن در انجام وظایف محوله
*انجام سایر امور مرتبط با شغل بر حسب نظر مقام مافوق ومطابق مقررات