منو اصلی بیمارستان
 

منشور حقوق بیمار


1. دریافت مطلوب خدمات سلامت حق بيمار است

اين خدمات بايد تا حد امكان محترمانه، صادقانه، عادلانه، سريع و فارغ از تبعیض باشد. شرائط خاص بیمار )ناشنوا، کودک، زبان بیگانه و ... (در نظرگرفته شود. مبتني بر دانش روز، منافع بیمار و امكانات و شرايط مناسب و بدور از درد و رنج باشد. در شرايط اورژانس فارغ از الزام به تامین هزينه و يا، همراه با فراهم­سازی زمینه انتقال به مراکز مناسب ديگر باشد.
 
 .2اطلاعات باید به نحو مطلوب و به ميزان کافی در اختيار بيمار قرار گيرد

اطلاعات شامل:
 • هزينه های احتمالي
 •   بیمه­ هاي تحت پوشش
 •   نام و مسئولیت اعضای کادر درمان
 • مفاد منشور حقوق بيمار
 •  نقاط ضعف، قوت و عوارض احتمالي روش درمان و توضيح در خصوص درمان هاي جايگزين
 • نحوه دسترسي به پزشک معالج
 • آموزش های لازم در ارتباط با بيماري
 •   تصاوير اطلاعات ثبت شده در پرونده
 .3حق انتخاب و تصميم­ گيری آزادانه بيمار باید محترم شمرده شود

بیمار در موارد ذيل حق انتخاب دارد:
 •  درخواست براي انتخاب پزشک معالج و انجام آن در صورت امكان
 • انتخاب مرکز خدمات دهنده امور تشخيصي و درماني و نظرخواهي از پزشک دوم به عنوان مشاور
 •  شرکت در پژوهش
 • قبول يا رد درمان پیشنهادی پس از آگاهي غير از موارد اورژانسي به صلاحديد پزشك
 •  زمان کافي جهت تصمیم گیری و انتخاب، در صورت عدم وجود خطر
 .4اصل رازداری و احترام به حریم خصوصی بيمار رعایت شود
بايد به حريم خصوصي بیمار احترام گذاشته شود و امكانات لازم بدين منظور فراهم شود. فقط بیمار، گروه درماني و افراد قانوني مجاز، حق دسترسي به اطلاعات بیمار را دارند.
همراهي فرد معتمد در مراحل تشخیصي حق بیمار است مگر اين كه خلاف ضرورت پزشكي باشد.
.5 دسترسی به نظام کارآمد رسيدگی به شکایات حق بيمار است
 
بیمار حق دارد در صورت ادعای نقض حقوق خود، بدون اختلال در کیفیت خدمات دريافتي به مقامات ذي­صلاح شكايت کند و از نتايج شكايت خود در مراجع ذي­صلاح آگاه و پس از رسيدگي از همان طريق مطلع گردد
.
 
 »رعايت حقوق كاركنان از جانب مراجعين، به منظور امكان دريافت خدمت مناسب، امري اجتناب ناپذيراست«