منو اصلی بیمارستان
 

جنرال

جنرال

 
بخش:جنرال 
 
موقعیت بخش:               طبقه اول  سمت چپ ،جنب -ICUبیمارستان امام خمینی سراب
رییس بخش:                   آقای دکتر محمد تفرشیان-متخصص مغزواعصاب
سرپرستار بخش:              عاطفه سودی-کارشناس پرستاری

 
تعدادتخت:                      25  تخت
موارد بستری در بخش:     بیماران عفونی-قلب وعروق- مغزواعصاب
 
خدمات ارائه شونده در بخش:
-    درمان و مراقبت از بیماران قلبی عروقی
    -درمان و مراقبت از بیماران با مشکلات مغز و اعصاب
    -درمان و مراقبت از بیماران عفونی


 اهداف:
    -درمان وبهبود بیماران درجهت ارتقا سطح کیفی زندگی در افراد جامعه
    -افزایش رضایتمندی بیماران
    -کاهش مرگ ومیر
    -کاهش عفونتهای بیمارستانی
 
پزشکان بخش:
    -دکتر محمد تفرشیان-متخصص مغزواعصاب
    -دکتر لیلی فریدی-متخصص قلب وعروق
    -دکتر مریم نوراله زاده- متخصص قلب وعروق
    -دکتر حسین نجفیان-متخصص عفونی
 

شماره تماس بخش : 04143233924            داخلی:290