منو اصلی بیمارستان
 

مسئول IT - مسئول فناوری اطلاعت - مسئول HIS

نام و نام خانوادگی :       مهندس مهدی فرامرزی

شماره تماس :                04143239286     -    31780221

داخلی:                         221

ایمیل:                         mehdifaramarzi_1@yahoo.com