منو اصلی بیمارستان
 

رئیس بیمارستان

دکتر مهدی متفکرآزاد 

متخصص بیماریهای داخلی 

مشاور علمی ریاست دانشکده و عضو کمیته اعتبار بخشی آموزشی دانشکده علوم پزشکی سراب

سوابق تحصیلی: 
دکترای حرفه ای پزشکی از دانشگاه علوم پزشکی تبریز 
1382_1375
متخصص بیماریهای داخلی از دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی_ تهران
1397_1393
دارای بورد تخصصی رشته داخلی
سوابق اجرایی:
مسئول مراکز بهداشتی درمانی  شهرستان نیر استان اردبیل

1391_1383
رئیس بیمارستان و مرکز آموزشی پژوهشی و درمانی امام خمینی(ره) شهرستان سراب از سال
1398
پژوهش و مقالات:
1) Predictive Implication of serum lipid Metabulism over Time in Intensive Care Unit Admission patients (2018)

2) Effect of Pre-operative Intravascular Hydrocortison in post-operation Shivering(2004)
...