منو اصلی بیمارستان
 

تجهیزات پزشکی

نام و نام خانوداگی :        1- خانم آقائی فرد 2- خانم سجادی فر 3- آقای گلستان پور
شماره تماس :                
04143236061      داخلی :235  

 
شرح وظایف :

* نظارت بر کنترل کیفی و کالیبراسیون تجهیزات پزشکی
*
مستند سازی و تجزیه و تحلیل تعمیرات تجهیزات پزشکی و تنظیم گزارشات مربوطه
* ارزیابی و نظارت بر خدمات پس از فروش شرکت های تجهیزات پزشکی
* نظارت بر نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی و تامین شرایط لازم جهت بکارگیری تجهیزات
* نظارت بر فرایند امحا و اسقاط تجهیزات پزشکی
* نظارت بر ارتقا و به روز رسانی تجهیزات پزشکی
* تهیه شناسنامه کلیه تجهیزات پزشکی وبه روز رسانی آن
* بازدید های دوره ای تجهیزات پزشکی و اجرای برنامه نگهداشت
* آموزش کاربری نگهداری تجهیزات پزشکی به پرسنل درمانی